~

De rechten van kinderen met een beperking

Elk kind heeft het recht op een volwaardig en behoorlijk leven. Daarnaast zijn er een aantal extra rechten in de wet opgenomen die ervoor zorgen dat kinderen met een beperking een waardig bestaan kunnen hebben. De Rechten van een kind met een handicap, zoals de wet heet, staan beschreven in Artikel 23 van het kinderrechtenverdrag.

Het is belangrijk dat je als ouder van een kind met een beperking weet wat die rechten zijn. Zo kan je ervoor zorgen dat je kind de best mogelijke kansen en ondersteuning krijgt. In dit artikel lees je de belangrijkste rechten van kinderen met een beperking en hoe je daar als ouder aan kunt bijdragen.

Regels voor kinderen met een beperking l

Recht op gelijke behandeling en non-discriminatie

Kinderen met een beperking hebben het recht om op gelijke voet behandeld te worden als kinderen zonder beperkingen. Ze moeten mee kunnen doen in de samenleving en er mag geen (in)direct onderscheid gemaakt worden tussen mensen met en zonder beperking. Direct onderscheid maken is namelijk een vorm van discriminatie. Dit betekent dat kinderen met een beperking bijvoorbeeld niet op basis van hun beperking uitgesloten mogen worden van onderwijs, gezondheidszorg en andere diensten.

Recht op onderwijs

Alle kinderen, inclusief die met een beperking, hebben het recht op onderwijs dat is afgestemd op hun individuele behoeften. De overheid is verplicht om dat mogelijk te maken en als ouder is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je kind daar daadwerkelijk toegang tot heeft. Voor kinderen met een beperking kan het betekenen dat ze naar een reguliere basisschool gaan en daar eventueel een passend lesprogramma volgen of dat ze inclusief onderwijs of andere passende vormen van onderwijs volgen.

Daarnaast heb je als ouders het recht om de onderwijsplannen en -programma's van je kind in te zien, te beoordelen en bij te sturen. Dit moet vanzelfsprekend wel allemaal afgestemd zijn op de behoeften van je kind.

Recht op gezondheidszorg

Goede gezondheidszorg is voor kinderen met een beperking van groot belang. Zij hebben vaak een unieke zorgvraag. Het recht hierop is goed gewaarborgd in de wet. Zo hebben kinderen met een beperking allereerst recht op dezelfde kwalitatieve gezondheidszorg als andere kinderen. Daarnaast hebben kinderen met een beperking recht op bijzondere zorg.

Je bent er als ouder voor verantwoordelijk om je kind regelmatig medisch te laten controleren en dat gezondheidsbehoeften van je kind adequaat worden aangepakt. Daarbij is het essentieel om samen te werken met zorgverleners, zodat de beste zorg kan worden gegarandeerd.

De overheid moet stimuleren en waarborgen dat jouw kind en jij als ouder de ondersteuning krijgen die hiervoor passend en nodig is. Het gaat om bijstand of ondersteuning die waarborgt dat jouw kind daadwerkelijk toegang heeft tot bijvoorbeeld onderwijs, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep en recreatiemogelijkheden. Het moet eraan bijdragen dat je kind zo volledig mogelijk in de maatschappij mee kan doen en zich kan ontwikkelen. Rekening houdend met jullie financiële middelen moet de bijstand, wanneer mogelijk, gratis worden verleend.

Recht op participatie en inspraak

Kinderen met een beperking hebben het recht om gehoord te worden en betrokken te zijn bij beslissingen die hen aangaan. Dit is wel altijd afgestemd op de mogelijkheden van jouw kind. Als ouder is het van belang om je kind aan te moedigen om zijn of haar mening te uiten en actief deel te nemen aan zijn of haar eigen leven. Als dit mogelijk is, is het belangrijk dat je jouw kind laat meebeslissen over zijn of haar onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding.

Recht op ondersteuning

Het kan zijn dat jouw kind ondersteuning en redelijke aanpassingen nodig heeft om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kinderen met een beperking hebben recht op die ondersteuning en redelijke aanpassingen. Als ouder kun je daarvoor hulp zoeken bij instanties en organisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van deze ondersteuning aan kinderen met een beperking.

Recht op bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing

Alle kinderen, ongeacht of ze een beperking hebben, hebben het recht om beschermd te worden tegen mishandeling en verwaarlozing. Als ouder heb je de verantwoordelijkheid om te alert zijn op tekenen van misbruik of verwaarlozing en moet je onmiddellijk actie ondernemen als de veiligheid van je kind in gevaar komt.

Recht op inclusie en sociale participatie

Tot slot hebben kinderen met een beperking, net als alle andere kinderen, het recht om deel uit te maken van de samenleving en volledig deel te nemen aan sociale activiteiten. Voor jou als ouder is het de taak te zorgen dat je kind gelijke kansen krijgt om vriendschappen te sluiten en deel te nemen aan recreatieve en culturele activiteiten. Als jouw kind hier niet zelf voor kan zorgen of hier zelf geen initiatief in kan nemen, is het belangrijk om hem of haar hierin te ondersteunen en stimuleren.

Elk kind heeft het recht op een volwaardig en behoorlijk leven. Het is van belang dat je als ouder van kinderen met een beperking op de hoogte bent van de rechten van je kind en dat jij je actief inzet om deze rechten te waarborgen. Door samen te werken met scholen, gezondheidszorginstellingen en organisaties die gespecialiseerd zijn in kinderrechten, kan je ervoor zorgen dat je kind de best mogelijke kansen en ondersteuning krijgt. Het draagt bij aan het welzijn en de toekomst van jouw kind, waardoor hij of zij kan uitgroeien tot een sterke, zo onafhankelijk mogelijke individu in de samenleving.

Reacties

Alle reacties lezen?

Log in en lees reacties van anderen. Stel vragen aan de redactie, geef likes en praat mee over de geschreven blogs en artikelen.

Heb je al een account? Inloggen

Meer Sophi?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks
de nieuwste inspirerende verhalen in je mailbox!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Foto homepage
~